Środa, 25 kwietnia 2018, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR MARZENA PAPIERNIK-WOJDERA

Starszy wykładowca

pokój: F021
tel.: +48 42 635 51 44
e-mail: marzena.papiernik@op.pl

 konsultacje 

 • ekonomika i analiza przedsiębiorstwa
 • finanse przedsiębiorstwa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem

Tytuł projektu badań zespołowych: Przedsiębiorczość i konkurencyjność jednostek gospodarczych  (Umowa 505/588)
Instytucja finansująca: Uniwersytet Łódzki
Realizatorzy projektu:
- Prof. zw. dr hab. Jan Duraj - Kierownik zespołu
- Dr Marzena Papiernik-Wojdera
- Dr Agnieszka Janus
- Dr Magdalena Burzykowska
Czas realizacji projektu: 2009 rok

 • Marzena Papiernik-Wojdera, Rzeczywiste tempo sprzedaży a poziom wewnętrznej stopy wzrostu przedsiębiorstwa w warunkach dekoniunktury gospodarczej, [w:] Jan Duraj, Artur Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, A. Natasza Duraj, (red.) Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, A. Natasza Duraj, Sylwetka oraz bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Duraja, Kierownika Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] A. Natasza Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera (red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Efficiency and Sustainable Growth of Enterprises, [w:] Anna Malina, Renata Oczkowska, Tomasz Rojek (red.), Knowledge - Economy - Society. Dilemmas of the contemporary management, Cracow University of Eonomics; Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2012.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Koncepcja zrównoważonego wzrostu a zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa, [w:] Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz (red.),  Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Gotówkowa stopa zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa, [w:] Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 685, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 46, PPH ZAPOL, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Rynek usług pocztowych w Polsce u progu jego pełnej liberalizacji,[w:] Jan Duraj (red.) Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • MarzenaPapiernik-Wojdera, Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Ownership Transformations of State-owned Enterprises with Special Consideration of Direct Privatisation in Poland in the Years 2004–2008, [w:] Jan Duraj, Danuta Walczak-Duraj (red.), Socio-economic Aspects of Small and Medium-sized Enterprises' Activities,  „Comparative Economic Research”, Volume 13, Number 5 / 2010, Versita, Warsaw 2010.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu kredytem handlowym i należnościami od odbiorców, [w:] Jan Duraj (red.) Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 236, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Jan Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Role and Importance of direct Privatization In the System of Ownership Transformations of state-owned Enterprises In Poland, China-Poland’s SMEs Development Forum, Pekin 2010.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Koncepcje przedsiębiorczości i przedsiębiorcy, Humanizacja Pracy nr 3-4 (249-250), Płock 2009 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Motywy udzielania kredytu handlowego, [w:] Jan Duraj (red.) Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 220, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Gospodarowanie należnościami przeterminowanymi jako problem kreowania wartości przedsiębiorstwa, [w:] Jan Duraj (red.) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Otoczenie przedsiębiorstwa na przełomie XX i XXI wieku- [w:] Jan Duraj (red.) Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 214, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Odzyskiwanie należności w świetle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, [w:] Jan Duraj (red.) Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 200, Łódź 2006.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Przesłanki realizacji projektów gospodarczych, [w:] Metody oceny projektów gospodarczych, praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Dorota Pasińska, Wykorzystanie prognoz w tworzeniu i ocenie projektów gospodarczych, [w:] Metody oceny projektów gospodarczych, praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Jan Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera, Magdalena Burzykowska, Plan biznesowy jako podstawa realizacji i kontroli projektów gospodarczych, [w:] Metody oceny projektów gospodarczych, praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Polityka kredytowa wobec odbiorców jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją naukową Edwarda Urbańczyka, Zeszyty Naukowe nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa nr 48, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Prawo naprawcze w praktyce gospodarczej polskich przedsiębiorstw,  Przegląd Organizacji nr 4/2006.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Wykorzystanie prawa naprawczego w praktyce gospodarczej, [w:] Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Kryteria i metody oceny polityki kredytowej przedsiębiorstwa, [w:]Jan Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 171,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Zmiany pozycji kredytowej przedsiębiorstw w Polsce w przekroju sektorów oraz głównych sekcji PKD, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź 2003 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Wycena należności dla potrzeb szacowania wartości przedsiębiorstwa, [w:] Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock-Łódź 2003r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Credit standing of enterprises in Poland between 1995-2000,  [w:] Forum  of  China  -  Poland  Private  Enterprises  –  materiały  konferencyjne  Peking University 2002 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Cele i funkcje zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, praca  zbiorowa pod redakcją  Jana Duraja, PWE, Warszawa 2002 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Agnieszka Natasza Duraj, Ekonomika kosztów przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, praca  zbiorowa pod redakcją  Jana Duraja, PWE, Warszawa 2002 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Agnieszka Natasza Duraj, Ekonomika produkcji w przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, praca  zbiorowa pod redakcją  Jana Duraja, PWE, Warszawa 2002 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera,  Ekonomika majątku obrotowego   przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, praca  zbiorowa pod redakcją  Jana Duraja, PWE, Warszawa 2002 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Zarządzanie należnościami a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zbiorowa pod redakcją naukową Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002 r.
 •  Marzena Papiernik-Wojdera, Integracja rynkowych i finansowych celów przedsiębiorstwa a zarządzanie należnościami, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja., red. naukowa Henryk Jagoda, Jan Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Inwestowanie w należności dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock-Łódź 2002r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Z badań nad controllingiem zarządzania należnościami, [w:] Rachunkowość a controlling,  red. naukowa Edward Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Produktywność jako źródło poprawy rentowności przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, Adam Stabryła (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Wykorzystanie optymalnej zrównoważonej stopy rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:]  Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Jan Duraj (red.),  Wydawnictwo OMEGA-PRAKSIS,  Łódź – Spała 1999 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Miejsce koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w procesie zarządzania firmą, [w:] Zarządzanie w przemyśle. Teoria i praktyka – wyzwania XXI wieku, red. A. Jankowska-Klapkowska, M. Księżyk, A. Peszko, POLDEX,  Kraków 1999 r.
 • Marzena Papiernik-Wojdera, Controlling zarządzania należnościami, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Jan Duraj (red.), Wydawnictwo OMEGA-PRAKSIS,  Łódź–Spała 1999 r.
 • Marzena Wojdera, Koszt i struktura kapitału jako problemy teorii i praktyki finansów przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 9 / 1998 r.
 • Marzena Wojdera, Model zrównoważonego rozwoju jako instrument diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Henryk Bieniok (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1997 r.
 • Jan Duraj, Marzena Wojdera, Wymiary analityczne strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, [w:]  Polityka  przemysłowa  a  strategie  przedsiębiorstw, Barbara Olszewska (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996 r.
 • Marzena Wojdera, Przyczynek do analizy zrównoważonego rozwoju spółki akcyjnej, [w:]Jan Duraj (red.), Zarządzanie sprywatyzowanym przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica139, Łódź1996 r.
 • Marzena Wojdera, Próba wyjaśnienia i rozwinięcia modelu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Lubelska, Lublin 1996 r.
 • Jan Duraj, Marzena Wojdera, Próg obojętności źródeł finansowania wzrostu sprzedaży jako problem analizy operacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Mirosław Hamrol (red.), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996 r.
 • Marzena Wojdera, Źródła rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach transformacji rynkowej, [w:] Ryszard Borowiecki (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, FOGRA,  Kraków 1994 r.
 • Marzena Wojdera, Wykorzystanie rachunku cash-flow w ocenie zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa, [w:] Jan Duraj (red.), Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu   Łódzkiego,   Łódź   1994 r.
 • Jan Duraj, Ewa Brozi, Marzena Wojdera, Zastosowanie analizy i diagnostyki ekonomicznej w zarządzaniu prywatyzowanym przedsiębiorstwem, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1994 r.
 • Marzena Wojdera, Próba rozszerzenia analizy strategii rozwoju spółki akcyjnej, [w:] Jan Duraj (red.), Zastosowanie analizy ekonomicznej w formułowaniu strategii rozwoju banku i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993 r.

Opiekun specjalności Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej EKONOMIA – studia stacjonarne I stopnia
Członek Rady Konsultacyjnej dla kierunku LOGISTYKA

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź