Sobota, 17 kwietnia 2021, tydzień nieparzysty (15)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

KIEROWNICY KATEDRY

Kierownicy Katedry

Główne zainteresowania:

 • ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwami,
 • analizy ekonomicznej i finansów przedsiębiorstwa.

 

Główny dorobek naukowy:

ponad 300 publikacji naukowych, w tym autorstwo i współautorstwo 28 podręczników i monografii naukowych, spośród których monografie zatytułowane: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym oraz Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa należą do publikacji zawierających międzynarodowy dorobek naukowy z zakresu finansów przedsiębiorstwa.

 

Pobyty naukowe w:

Peking University, Beigijng (Chiny)                            1993, 1995, 1997, 1999, 2002, 2005

Universidad de Valencia, Valencia (Hiszpania)              1994

École Superieur á Marseille (Francja)                         1994 i 1995

Universidad de Murcia, Murcia (Hiszpania)                   1993

Pittsburgh University (USA)                                     1993

Florida State University (USA)                                  1992

Economic University in Budapest (Węgry)                  1988

Helsinki School of Economy (Finlandia)                       1987

Université  Lyon II (Francja)                                     1984

 

Pełnione funkcje:

Obecnie                                         Przewodniczący V Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w zakresie ekonomii stosowanej i informatyki ekonomicznej

2008 – do chwili obecnej                 Członek Wydziałowej Komisji Budżetowej

2007 – 2009                                  Członek Rady Nadzorczej Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Technopark w Łodzi Sp. z o.o.

2006                                             Członek Zespołu Doradców w rządzie premiera Kazimierza Marcinkiewicza

2002 – 2012                                  Przewodniczący i członek Sekcji Ekonomii w KBN

2000 – 2011                                  Członek zespołu recenzentów opiniujących projekty badawcze w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1997 – 2002                                  Prodziekan Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

1997 – 1999                                  Prezes Centrum Doradczo – Szkoleniowego CDS, Spółka z o.o. w Łodzi

1995 – 2013                                  Kierownik Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego

1993 – 1994                                  Założyciel i Rektor  Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku

1988 – do chwili obecnej                 Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego

1987 – do chwili obecnej                 Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

1986 – 1995                                  Kierownik Zakładu Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego

1986 – 1992                                  Prodziekan Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ

1983 – 1990                                  Kierownik Zawodowych Studiów Zaocznych

1983 – 1987                                  Inicjator i kierownik Podyplomowego Studium Kierowania Przedsiębiorstwem w Warunkach Reformy Gospodarczej

1983 – 1986                                  Sekretarz Rady Naukowej w Zarządzie OŁ TNOiK


Ponadto:

 • Wychowawca wielu pokoleń studentów  (ponad 400 wypromowanych magistrów i dyplomantów).
 • Opiekun naukowy wielu doktorantów (dotychczas wypromował 15 prac doktorskich).
 • Kierownik i realizator wielu projektów badawczych – Grantów Rektora UŁ.
 • Organizator wielu konferencji naukowych ogólnokrajowych i międzynarodowych nt. funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.
 • Autor i redaktor naukowy wielu podręczników, zeszytów naukowych i monografii z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwami, analizy i strategii przedsiębiorstwa, analizy finansowej, finansów przedsiębiorstw, rynku kapitałowego.
 • Twórca Studenckiego Koła Naukowego Stratos działającego przy Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Złoty Krzyż Zasługi – 1988 rok
 • Złota Odznaka UŁ – 1989 rok
 • Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce – 1994 rok
 • Krzyż Kawalerski – 2003 rok
 • Srebrna i Złota Odznaka TNOiK
 • Zespołowa nagroda Ministra Edukacji Narodowej (II stopnia) – 1977 rok
 • Indywidualna nagroda I stopnia z uczelnianego funduszu nagród za osiągnięcia związane z pracami badawczymi za podręcznik Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000 – 2001 rok
 • Zespołowa nagroda III stopnia z uczelnianego funduszu nagród za osiągnięcia związane z pracami badawczymi za monografię Metody oceny projektów gospodarczych, pod red. Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006 - 2007 rok
 • Piętnaście Nagród Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 • Indywidualne Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za podręczniki:

              -   Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa – 1994 rok
              -   Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym – 1997 rok
              -   Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa – 2001 rok

 

Wykaz publikacji: 

 1. J. Duraj, Uwagi o potrzebie rekonstrukcji ekonomicznych mierników w przemyśle odzieżowym, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1968, nr 22.
 2. J. Duraj, Z problematyki koordynacji i koncentracji produkcji w przemyśle odzieżowym, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1970, nr 28.
 3. J. Duraj, Zagadnienie form i funkcjonowania kombinatów w przemyśle skórzano-obuwniczym, TNOiK, Łódź 1970.
 4. J. Duraj, J. Kortan, Organizacyjno-ekonomiczieskaja podgotowka priedprijatij k sozdanii kombinatow, Instytut Planowania, z. 38, Warszawa 1971.
 5. J. Duraj, Analiza więzi produkcyjnych w kombinatach przemysłowych, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1972, nr 6.
 6. J. Duraj, W sprawie oceny intensywności rozwoju produkcji, „Gospodarka Planowa” 1972, nr 7.
 7. J. Duraj, Próba systematyzacji przesłanek tworzenia kombinatów przemysłowych, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1972, nr 36.
 8. J. Duraj, Formy funkcjonowania kombinatów przemysłowych, „Przegląd Organizacji” 1972, nr 2.
 9. J. Duraj, J. Kortan, Ocena więzi kooperacyjnych w ramach kombinatów w przemyśle skórzano-obuwniczym, [w:] Funkcjonowanie dużych organizacji gospodarczych, Łódź 1973.
 10. J. Duraj, Analiza systemowa jako metoda badania efektywności przedsiębiorstw złożonych, TNOiK, Łódź 1975.
 11. J. Duraj, Systemanalitische Untersuchungen von Produktionsverflechtungen In Industriekombinaten, [w:] Socialistische Rationalisierung Hauptweg zur Intensivierung des Betrieblichen Reproduktionsprozesses, Leipzig 1975.
 12. J. Duraj, Badanie ekonomicznej efektywności działań kombinatów mieszanych, [w:] Badanie nad strukturami organizacyjnymi, PAN, Warszawa 1975.
 13. J. Duraj, Ekonomicke otazky polskego kozedolneho prumyslu, [w:] Technicko-ekonomicka priprava wyroby v gromadne wyrobe spotrebniho zbozi, CSiTS, Brno 1976.
 14. J. Duraj, Ekonomiczno-organizacyjne przesłanki i konsekwencje przemian form organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu skórzanego, [w:] Ewolucja form organizacyjnych przedsiębiorstw w przemyśle lekkim, TNOiK, Łódź 1976.
 15. J. Duraj, Ekonomiczno-organizacyjne przygotowanie przedsiębiorstw do przekształcania w kombinaty, [w:] J. Kortan (red.), Funkcje i struktura przedsiębiorstw. Ewolucja i integracja, PWE, Warszawa 1976.
 16. J. Duraj, Doskonalenie wewnętrznej więzi kooperacyjnej w zarządzaniu zintegrowanymi przedsiębiorstwami, „Organizacja i Kierowanie” 1976, nr 3.
 17. J. Duraj, Rola mierników oceny działalności produkcyjnej w sterowaniu jednostkami wewnętrznymi przedsiębiorstw złożonych, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”: Zarządzanie wieloczłonowymi przedsiębiorstwami przemysłowym, 1976, nr 93.
 18. J. Duraj, Ocena produkcyjnego wykorzystania materiałów w przedsiębiorstwach integrowanych, „Gospodarka Materiałowa” 1977, nr 19.
 19. J. Duraj, Problemy funkcjonowania wewnątrzkombinatowego rozrachunku gospodarczego, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1977, nr 19.
 20. J. Duraj, Rozwój kombinatów w polskim przemyśle skórzano-obuwniczym, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1977, nr 6.
 21. J. Duraj, Kształtowanie jakości produkcji w integrowanych organizacjach gospodarczych, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1977, nr 6.
 22. J. Duraj, Funkcje mierników oceny działalności przedsiębiorstw przemysłowych, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1977, nr 2.
 23. J. Duraj, Ekonomiczno-organizacyjne skutki ewolucji systemu zarządzania organizacjami gospodarczymi, [w:] Miejsce i rola kadry kierowniczej w procesie zarządzania i kierowania organizacjami gospodarczymi, TNOiK, Łódź 1978.
 24. J. Duraj, Kompleksowy rachunek ekonomicznej efektywności wykorzystania materiałów w przedsiębiorstwach integrowanych, „Gospodarka Materiałowa” 1978, nr 13.
 25. J. Duraj, Instrumentalne bariery realizacji funkcji integracyjnej przez mierniki działalności przedsiębiorstw złożonych, „Problemy Ekonomiczne” 1979, nr 3.
 26. J. Duraj, Integracja i adaptacja jako warunki sprawnego działania przedsiębiorstw złożonych, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1980, nr 47.
 27. J. Duraj, A. Grochocińska, J. Błaszczyk, Z badań nad skutecznością sterowania bieżącą produkcją w przemyśle lniarskim, „Zeszyty Naukowe UŁ. Seria III” 1980, nr 47.
 28. J. Duraj, Mierniki oceny a efektywność działania przedsiębiorstw łączonych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1982.
 29. J. Duraj, Wykorzystanie miernika produkcji dodanej w procesie integrowania działalności przedsiębiorstw scalonych, „Folia Oeconomica” 1982, nr 25.
 30. J. Duraj, Funkcjonowanie mierników i kryteriów oceny jako narzędzi integrujących działalność produkcyjną przedsiębiorstw, „Folia Oeconomica” 1982, nr 18.
 31. J. Duraj, Synthetische Methoden zur Bewertung der Tatigkeit von Grossbetrieben Und die Anwendung der Systemenalyse, „Folia Oeconomica” 1982, nr 20.
 32. J. Duraj, Analiza i diagnostyka ekonomiczna działalności przedsiębiorstw, PTE w Zielonej Górze, Zielona Góra 1983.
 33. J. Duraj, Zur Erfahrungen des Postgradualen Studiums fur Betriebsleitung unter den Bedingungen der Wirtschaftsreform, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1985.
 34. J. Duraj, Łączenie przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1985, nr 3.
 35. J. Duraj, Kierunki badań w analizie efektywności przedsiębiorstw w świetle zasady samofinansowania, [w:] Problemy wzrostu efektywności jednostek gospodarczych, Łódź 1986.
 36. J. Duraj, Problemy rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Problemy intensyfikacji w teorii i w praktyce gospodarczej, Warszawa 1986.
 37. J. Duraj, Modyfikacja rozwiązań wewnątrzkombinatowego rozrachunku gospodarczego, „Finanse” 1986, nr 2.
 38. J. Duraj, Powstawanie przedsiębiorstw koncernowych, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1986, nr 1.
 39. J. Duraj, Cele a efektywność ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Bankowa ocena efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych oraz zasad przyznawania kredytów. Kryteria i metody oceny efektywności działania przedsiębiorstw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zielona Góra 1987.
 40. J. Duraj, Amortyzacja środków trwałych w systemie samofinansowania przedsiębiorstwa, [w:] Intensyfikacja wykorzystania majątku trwałego przemysłu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1987.
 41. J. Duraj, K. Kucińska, S. Piotrowski, A. Sikorski, Kryteria i metody oceny efektywności ekonomicznej rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i ich weryfikacja empiryczna, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1987.
 42. J. Duraj, Transferpreise in der Integrationsstrategie der Unternehmen,  [w:] Strategische Probleme In System der Unternehmenleitung, Ruhr-Universitat Bochum 1988.
 43. J. Duraj, Od możliwości do konieczności zastosowania międzyzakładowej analizy w ocenie efektywności działania przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1988.
 44. J. Duraj, Opracowanie kompleksowych mierników oceny działalności zintegrowanych jednostek wewnętrznych złożonych przedsiębiorstw typu kombinatu przemysłowego z punktu widzenia ekonomicznej efektywności produkcji, [w:] System regulacji działalności przedsiębiorstw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. XXXI, SGPiS, Warszawa 1988.
 45. J. Duraj, System oceny efektywności działania zdywizjonalizowanych przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Nowe tendencje rozwojowe w polskim przemyśle, Łódź 1989.
 46. J. Duraj, O generalnych kryteriach oceny działania przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.
 47. J. Duraj, Mikroekonomiczna analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1989.
 48. J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.
 49. J. Duraj, Efektywność finansowania rozwoju spółek akcyjnych, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 50. J. Duraj, Zastosowanie analizy i diagnostyki ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK w Zielonej Górze, Zielona Góra 1992.
 51. J. Duraj, Analiza decyzyjna w przedsiębiorstwie, PTE w Zielonej Górze, Zielona Góra 1992.
 52. J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
 53. J. Duraj, Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 54. J. Duraj,  L. Bednarski, R. Borowiecki, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 55. J. Duraj i in.,  Przekształcanie i prywatyzacja przedsiębiorstwa, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1993.
 56. J. Duraj, E. Brozi, M. Wojdera, Zastosowanie analizy i diagnostyki ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1994.
 57. J. Duraj, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jako problem korzyści akcjonariuszy,  [w:]  Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995.
 58. J. Duraj, J. Socha, A. Wysokińska, Zastosowanie stopy C/Z do oceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa, [w:] Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw  w procesie transformacji systemowej, AE w Krakowie, Towarzystwie Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Krakowie, Kraków 1995.
 59. J. Duraj, Wartość  rynkowa przedsiębiorstwa jako cel i kryterium oceny realizacji funkcji finansowej, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” nr 705: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 60. J. Duraj, Sprzedaż jako podstawa określania potrzeb kapitałowych w spółce akcyjnej, [w:]  J. Duraj (red.) Zarządzanie sprywatyzowanym przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 61. J. Duraj, W stronę pełniejszego i przyszłościowego rozumienia racjonalności strategicznego działania przedsiębiorstwa – kilka refleksji niekoniecznie bezdyskusyjnych, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” nr 725: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 62. J. Duraj, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 63. J. Duraj, Strategie kształtowania stopy zwrotu z kapitału własnego spółek akcyjnych a rozwój instrumentów rynku kapitałowego, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 64. J. Duraj, Kształtowanie kosztu kapitału jako problem restrukturyzacji spółek akcyjnych, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
 65. J. Duraj, M. Wojdera, Wymiary analityczne strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] B. Olszewska (red.), Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 66. J. Duraj, M. Wojdera, Próg obojętności źródeł finansowania wzrostu sprzedaży jako problem analizy operacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] M. Hamrol (red.), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 67. J. Duraj, Teoretyczno-metodyczne aspekty badania procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 1997, nr 1.
 68. J. Duraj, Miejsce analizy funkcjonalnej w systemie analizy decyzyjnej przedsiębiorstwa, [w:] S. Wrzosek (red.), Analiza decyzyjna w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 69. J. Duraj, O strategii tworzenia i działania konglomeratów, [w:] Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych, Uniwersytet Gdański, Jurata-Sopot 1997.
 70. J. Duraj, Strategie kształtowania marży zysku jako wynik określonego wzrostu stopy sfinansowania majątku całkowitego przedsiębiorstwa, [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 71. J. Duraj, Miejsce analizy funkcjonalnej w systemie analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa, [w:] H. Bieniok (red.), Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
 72. J. Duraj, Jaki jest wpływ restrukturyzacji na wykorzystanie przez przedsiębiorstwa nowoczesnych instrumentów finansowych?, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 12.
 73. J. Duraj, A.N. Duraj, Z doświadczenia funkcjonowania warrantów na polskim rynku papierów wartościowych, [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 74. J. Duraj, Forms, progress and barriers to privatization of state-owned enterprises in Poland, Publish by BMU Beijing, 1998.
 75. J. Duraj, Jeszcze o metodzie wzorcowych układów nierówności wskaźników ekonomicznych, [w:] J. Gierusz (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej, Wydawnictwo UG, Sopot 1999.
 76. J. Duraj, Refleksje nad obrazem przedsiębiorstwa – o perspektywie zintegrowanego podejścia finansowo-społecznego do systemu zarządzania, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, WSZ, Legnica 1999.
 77. J. Duraj, Fuzje i przejęcia jako problem konkurencyjności firm, [w:] Cz. Glinkowski (red.), Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, część I, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 78. J. Duraj, Reformowanie przedsiębiorstw państwowych w Chinach, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Omega–Praksis, Łódź–Spała 1999.
 79. J. Duraj, Ewolucja stosunków własnościowych w Chinach, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Omega–Praksis, Łódź–Spała 1999.
 80. J. Duraj, Doświadczenia reformy prawa własności na przykładzie shandong huale group Corporation, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Omega–Praksis, Łódź–Spała 1999.
 81. J. Duraj, System pracowniczych spółek akcyjnych w Chinach, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Omega–Praksis, Łódź–Spała 1999.
 82. J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 83. J. Duraj, Z metodologii badań nad czynnikami kształtującymi zmiany produkcji przemysłowej, [w:] A. Stabryła (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 84. J. Duraj, Aksjologiczny wymiar wartości przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, SWPW, Płock 2000.
 85. J. Duraj, Miejsce analizy funkcjonalnej w controllingu przedsiębiorstwa, [w:]  E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling. Sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 86. J. Duraj, Some Reflections on the Company’s Picture and Value, [w:] A. Anastasi, R. Borowiecki (red.), Enterprises in the Contemporary Challenges, Cracow–Mossina 2000.
 87. J. Duraj, A.N. Duraj, Deeper and Diversified Perception in Assessing Shoreholder’s Benefits Measured Not Only by the HPR Rate, [w:] D. Zarzecki (red.), Analysis of Capital Markets and Financial Management, Wydawnictwo US, Szczecin 2000.
 88. J. Duraj, M. Syska, O zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, „Humanizacja Pracy” 2001, nr 5–6.
 89. J. Duraj, M. Syska, Z badań nad zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 10.
 90. J. Duraj, M. Syska, Z doświadczeń funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 6.
 91. J. Duraj, Axiological and market dimension of the company’s value, [w:] D. Walczak-Duraj, J. Duraj, Xu Tianmin, Xu Fulin (red.), Social and economic problems of health service and company reform, Omega–Praksis, Łódź 2001.
 92. J. Duraj, O istocie controllingu komunikacyjnego przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Omega–Praksis, Łódź 2001.
 93. J. Duraj, W kierunku orientacji wartościującej działalność przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Płock–Łódź 2001.
 94. J. Duraj, M. Tomaśkiewicz, Kodeksowy wymiar zmian systemu działania spółek prawa handlowego, [w:] Polskie przedsiębiorstwo w integrującej się Europie, Wydawnictwo WSzB, Gorzów Wielkopolski 2001.
 95. J. Duraj, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, [w:] L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 96. J. Duraj, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 97. J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Omega–Praksis, Łódź 2001.
 98. J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Płock–Łódź 2001.
 99. J. Duraj (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Omega–Praksis, Łódź   2001.
 100. J. Duraj, Ekonomika gospodarowania środkami trwałymi, [w:] J. Duraj (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Rozdział 9, PWE, Warszawa 2002.
 101. J. Duraj, Present Problems Connected with Operation of State-owned Enterprises in Poland, [w:] Forum of China–Poland Private Enterprises, 2002.
 102. J. Duraj, Niektóre implikacje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Płock–Łódź 2002.
 103. J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 104. J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Płock–Łódź 2002.
 105. J. Duraj, Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:]  J. Duraj (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock–Łódź 2003.
 106. J. Duraj, Three reflections on the value of a firm resulting from globalization activities of a company, [w:] R. Borowiecki (red.), Management of organizations during economic integration and globalization, CECIOS–TNOiK, Warsaw–Cracow 2003.
 107. J. Duraj, Wartość firmy w kontekście zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock–Łódź 2003.
 108. J. Duraj, A. Janus, Z badań empirycznych nad przedsiębiorczością i uwarunkowaniami rozwoju spółek osobowych prawa handlowego, [w:] H. Bieniok (red.), Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003.
 109. J. Duraj (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock–Łódź 2003.
 110. J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź 2003.
 111. J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, tom IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock–Łódź 2003.
 112. J. Duraj, Wymiary analityczne społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” nr 1014, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 113. J. Duraj, The Influence of Organizational Culture and Corporate Social Responsibility on Value of Enterprise, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. V, Płock–Beijing–Łódź 2004.
 114. J. Duraj, A. Janus, Competitive Instruments of Polish Private Companies, [w:]  M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, P. Pachura (red.), Technology & Economy in Industrial Reconversion, ISI Pierrard, HEC du Luxemburg, Virton 2004.
 115. J. Duraj, O roli i znaczeniu funkcjonalnej analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] T. Dudycz, S. Wrzosek (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 116. J. Duraj, O potrzebie pełniejszego spojrzenia na metodę procentu od sprzedaży, [w:]  D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 117. J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 2004, nr 171.
 118. J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum,  Płock- Beijing- Łódź 2004, tom V.
 119. J. Duraj, O roli i znaczeniu funkcjonalnej analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 1060, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 120. J. Duraj, A.N. Duraj, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, „Kronika – pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 2005, nr 4.
 121. J. Duraj, Goals and Instruments of Management SME in Poland, [w:] Forum of Economic Development and Scientific Management, Peking University, Pekin 2005.
 122. J. Duraj, Europejska spółka akcyjna na rynku kapitałowym, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005. 
 123. J. Duraj, Wspieranie inwestycyjne przedsiębiorstwa, [w:] M. Hamrol (red.), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej, Poznań 2005.
 124. J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym tom I i II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 125. J. Duraj, Próba wzbogacenia analizy wolnych przepływów pieniężnych i wolnych przepływów kapitału w przedsiębiorstwie, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2006, nr 1: Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.
 126. J. Duraj, Z rozważań nad wykorzystaniem skorygowanej wartości bieżącej w ocenie działalności przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, tom 1.
 127. J. Duraj, O istocie spółki europejskiej, [w:] J. Duraj (red.),  Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 200, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 128. J. Duraj, D. Walczak-Duraj, A social cooperative and an European cooperative society as enterprises of a specific nature and with specific tasks, [w:] J. Duraj, D. Walczak-Duraj (red.), Development of SME in Poland and China. Multidimensional Research Studies, Omega- Praksis, Łódź 2006.
 129. J. Duraj, Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw (rozdział 1), [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Difin, Warszawa 2006.
 130. J. Duraj, O wykorzystaniu duration w ocenie ryzyka obligacji i akcji, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock- Łódź 2006, cz. 2.
 131. J. Duraj, A.N. Duraj, Istota i rodzaje projektów gospodarczych – rozdział 1, [w:] J. Duraj (red.), Metody oceny projektów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 132. J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, M. Burzykowska, Plan biznesowy jako podstawa realizacji i kontroli projektów gospodarczych rozdział 4, [w:] J. Duraj (red.), Metody oceny projektów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 133. J. Duraj, D. Pasińska, Ocena opłacalności inwestowania w papiery wartościowe – rozdział 8, [w:] J. Duraj (red.), Metody oceny projektów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 134. J. Duraj, Przedsiębiorstwo transgraniczne w Unii Europejskiej, [w:] S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, tom 1.
 135. J. Duraj, Europejskie spółki transgraniczne jako narzędzia restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw, [w:] M. Sierpińska, A. Jaki (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 136. J. Duraj (red.), Metody oceny projektów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 137. J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 2006, nr 200.
 138. J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock–Łódź 2006., tom VI, część 1–2.
 139. J. Duraj, D. Walczak-Duraj (red.), Development of SME in Poland and China. Multidimensional Research Studies, Omega- Praksis, Łódź 2006.
 140. J. Duraj, O potrzebie uwzględnienia wspierania finansowego w ocenie rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007.
 141. J. Duraj, Wspieranie finansowe jako problem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, [w:] H. Henzel (red.), Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty – Metody – Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 142. J. Duraj (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 143. J. Duraj, Obrazy przedsiębiorstwa a jego wartość, [w:] J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 214, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 144. J. Duraj, Implikowana wartość współczynnika ryzyka niedywersyfikowalnego, [w:] S. Wrzosek (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 9 (1209): Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 145. J. Duraj, Obrazy przedsiębiorstwa XXI wieku, [w:] A. Siwik, L.H. Haber (red.), Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2008.
 146. J. Duraj, Pierwsze doświadczenia z funkcjonowania NewConnect, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 147. J. Duraj, Miejsce i rola spółdzielni socjalnej w rozwoju społecznym, [w:] S. Partycki (red.), Kultura a rynek, t. II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 148. J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 149. J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 2008, nr 214.
 150. J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 2008, nr 220.
 151. J. Duraj, M. Burzykowska, Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 152. J. Duraj, Społeczno-ekonomiczne desygnaty spółdzielni socjalnej, „Humanizacja pracy” 2009, Płock 2009 (XLII), nr 1(247).
 153. J. Duraj, Przedsiębiorstwa i instytucje przedsiębiorczości społecznej, „Humanizacja Pracy” 2009 (XLII), nr 3–4 (249–250).
 154. J. Duraj, Some Aspects of the Theory and Practise of Social Cooperatives Operation in Poland, [w:] Guo Jianning (red.), China – Poland’s „SMEs Development Forum”, Peking University, Pekin 2010.
 155. J. Duraj, D. Walczak-Duraj, Socio-economic and Organizational Issues in Social Enterprise  Management, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges. Management – Development – Restructuring, Cracow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2010.
 156. J. Duraj, D. Walczak-Duraj, Przesłanki powstania i rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 157. J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 158. J. Duraj, Social Cooperatives’ Ways of Operation Activity In Poland – Some Features of Theory and Practice, [w:] J. Duraj, D. Walczak-Duraj (red.), Socio-economic Aspects of Small and Medium-sized Enterprises’ Activities, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe: Special Edition” 2010, Vol. 13, No. 5
 159. J. Duraj (red.), Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 160. J. Duraj (red.),  Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 161. J. Duraj, D. Walczak-Duraj (red.), Socio-economic Aspects of Small and Medium-sized Enterprises’ Activities, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe: Special Edition,” 2010, Vol. 13, No. 5.
 162. J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 2010, nr 236.
 163. J. Duraj, A. Sajnóg, Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 2011.
 164. J. Duraj, Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa społecznego, [w:] E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
 165. J. Duraj, Nie wszystkie zyski przedsiębiorstwa społecznego mogą być równe, [w:] J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 166. J. Duraj, Determinanty trwałości i wartości działania przedsiębiorstw społecznych, [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 167. J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 168. J. Duraj, Przesłanki powstania spółdzielni socjalnych w Polsce i zróżnicowanie przedmiotu ich działania, [w:] J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 272, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 169. J. Duraj, Inkluzyjne podejście do zarządzania kapitałem giełdowych spółek akcyjnych, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 170. J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 272, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 171. J. Duraj (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 172. J. Duraj (red.), Wartość i kapitał publicznych spółek akcyjnych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 262, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 173. J. Duraj, Entrepreneurship and  development of social capital of the enterprise, [w:] A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek (red.), Knowledge – Economy – Society. Dillemas of the contemporary management, Cracow University of Economics, Cracow 2012.


Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź